Spoločnosť            VS Stones,s.r.o.

sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom lomového kameňa, kameniva do stmelených a nestmelených zmesí, kameniva do betónu, kameniva do bitúmenových zmesí. Spoločnosť sa zaoberá aj poskytovaním bezpečnostnotechnických služieb. 

Pohľad do histórie ,,LOM Vyšný Slavkov " ťažobné územie Vyšný Slavkov, ložisko dolomitických vápencov sa nachádza asi 0,3 km juhovýchodne od obce Vyšný Slavkov v Prešovskom kraji. Ložisko je známe ešte z minulosti, kedy miestní obyvatelia ťažili dolomitický piesok do maltovín a taktiež lomový kameň na stavebné účely. V roku 1963 sa započali ťažobné práce. Ťažený lomový kameň a dolomitický piesok sa využíval hlavne v stavebníctve a započala sa aj výroba vápenatých hnojív pre vápnenie poľnohospodárskej pôdy. Od roku 2013 tento lom prebrala naša spoločnosť, ktorá nadviazala na tradíciu predchádzajúcich prevádzkovateľov lomu.

Preložiť stránku